Przejdź do treści

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – WWW.CAPUCCINOCAFE.PL

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.capuccinocafe.pl. Sklep jest prowadzony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez:

  Dominika Pawlaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Kopi” Dominik Pawlak, ul. Ks. Sychty 43, 84-140 Jastarnia, NIP: 5242487824, REGON: 360705397,
  Dane kontaktowe:
  Tel. 511554610;
  Adres mailowy: kawiarnia@capuccinocafe.pl;

  zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu – Sprzedawcą;
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników sklepu internetowego www.capuccinocafe.pl, w zakresie dokonywania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży produktów znajdujących się w sklepie internetowym, prowadzonym na niniejszej stronie.
 3. Sklep internetowy oferuje w swoim asortymencie następujące Produkty:
  Z odbiorem osobistym:
 • ciasta, torty, desery, słodycze
  Dostarczane kurierem:
 • czekolady
 • praliny
 • pierniki, ciastka
 • kawa
 • herbata

§2. Definicje

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • kc – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz 1740 ze zm.);
 • Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży, przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
 • Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 287 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę nabywanych rzeczy.

§ 3. Warunki techniczne

1.Warunkiem prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego oraz Zamówienia i zawierania Umów Sprzedaży jest korzystanie przez Klienta z komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu oraz poczty elektronicznej.

§ 4. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niepożądanej informacji reklamowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

§ 5. Usługi

Sprzedawca umożliwia Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług, polegających na umożliwieniu dokonania zamówień Produktów z odbiorem osobistym w kawiarni Sprzedawcy położonej w Sopocie bądź też z opcją dostawy do Klienta.

§ 6. Zawieranie Umów Sprzedaży

 1. Informacje o Produktach wyszczególnione w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z przepisem art. 71 kc.
 2. Umowę sprzedaży zawieraną za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzedza skuteczne złożenie Zamówienia.
 3. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej lub aktywnego numeru telefonu u polskiego operatora sieci komórkowej.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się za pośrednictwem formularza Zamówienia, dostępnego w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zamówienie w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia umowy w myśl przepisów kc. Oferta staje się wiążąca względem Klienta, jeżeli:
 5. na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle oświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;
  lub
 6. na podany przez Klienta numer telefonu Sprzedawca prześle wiadomość o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 7. Złożenie przez Sprzedawcę oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia stanowi zawarcie Umowy sprzedaży w chwili otrzymania oświadczenia przez Kupującego.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, do Umów sprzedaży znajdą zastosowanie przepisy ustawy kc w zakresie zobowiązań wzajemnych, umowy sprzedaży, a także w zakresie umów w których Kupującym jest Konsument – przepisy ustawy o prawach konsumenta.

§ 7. Odbiór osobisty

 1. Odbiór osobisty następuje po wyborze tej opcji w kawiarni Capuccino Cafe, położonej w Sopocie, przy Al. Niepodległości 899.
 2. Osoba odbierająca Zamówienie jest zobowiązana podać przy odbiorze numer Zamówienia podany w treści potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 8. Dostawa

 1. Dostawa Zamówień jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca oferuje dwie możliwości dostaw:
 • przesyłką kurierską;
 • transportem własnym Sprzedawcy.
 1. Oferując poszczególne Produkty w Sklepie Internetowym, Sprzedawca w opisie produktu zobowiązany jest poinformować o możliwościach odbioru własnego lub/i dostawy, kosztach dostawy oraz ilości dni roboczych na realizację Zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, finalny koszt i termin dostawy zostanie wskazany Kupującemu w podsumowaniu Zamówienia.
 3. Wskazane w potwierdzeniu Zamówienia godziny dostawy są godzinami preferencyjnymi i orientacyjnymi, Sprzedawca nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy.

§ 9. Cena

 1. Cena Produktu jest za każdym razem podana w złotych polskich, w kwocie brutto, zawierającej podatek Vat oraz inne należności skarbowe. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

§ 10. Metody płatności

 1. Sprzedawca przewiduje następujące metody płatności:
 • gotówką przy odbiorze osobistym;
 • gotówką, płatne dostawcy przy odbiorze;
 • płatność elektroniczna – online.
 1. Każda płatność dokumentowana jest paragonem fiskalnym. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, koniecznym jest poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie w treści zamówienia, wraz z podaniem danych na jakie faktura ma zostać wystawiona.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest eService Sp. z o.o.
 3. Dostępne formy płatności online:
  Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. W przypadku płatności online czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. Sprzedawca potwierdzając Zamówienie, przekazuje również informację o terminie w jakim Kupujący jest zobowiązany dokonać płatności. W przypadku braku płatności, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 kc.

§ 11. Metody wysyłki

 1. Koszty odbioru osobistego w naszym punkcie stacjonarnym są bezpłatne.

§ 12. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy.

 1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient sporządzić oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, niezwłocznie prześle na adres poczty elektronicznej bądź w wiadomości SMS na numer telefonu Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 13. Rękojmia

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 i nast. kc. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres kawiarni Capuccino Cafe, położonej w Sopocie, przy Al. Niepodległości 899, mailowo na adres: kamil@capuccinocafe.pl, telefonicznie: 780127222.
 3. Zgłaszając reklamację, Klient zobowiązany jest do podania swoich danych kontaktowych. W przypadku ich braku, reklamacja pozostanie bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca jest obowiązany do rozpoznania reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków formalnych reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 14. Polubowne sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Klient będący Konsumentem posiada możliwość polubownego rozwiązania sporu ze Sprzedawcą. Konsument:
 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 • może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, pod adresem internetowym ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym, w tym majątkowe prawa autorskie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za uprzednią jego zgodą.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, rozpoznawać będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem będzie rozpoznawał Sąd według właściwości określonej we właściwych przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1575 ze zm.).
 3. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy kc, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Zmiany niniejszego Regulaminu będą każdorazowo notyfikowane przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu internetowego z czternastodniowym wyprzedzeniem, wraz z wykazem zmian.

§ 16. Polityka cookies

 1. Serwis www.capuccinocafe.pl nie pobiera automatycznie jakichkolwiek danych, oprócz danych zawartych w plikach cookies. Serwis jest jednoczenie podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu strony internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.
 4. Pliki cookies są stosowane w celu:
 • dostosowania zawartości Sklepu internetowego do wymagań Użytkowników;
 • zbierania anonimowych statystyk;
 • reklamowym;
 • optymalizacji strony;
 • zapewnienia prawidłowego działania strony;
 • obsługi sesji Użytkownika.
 1. Więcej szczegółów na temat plików cookies można uzyskać odwiedzając między innymi strony internetowe pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl; youronlinechoices.com lub w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”.
 2. Na stronie internetowej używane są pliki cookies: „stałe” – pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie którzy użytkownicy są nowi, a którzy powracają na stronę. „sesyjne” – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Umożliwiają m.in. określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.
 3. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części.

Formularz odstąpienia od umowy:

capuccino-formularz-odstapieniaPobierz

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/
Sprzedawca informuje, że administratorem danych osobowych Klientów jest firma KOPI Dominik Pawlak z siedzibą w Jastarni przy ul. Ks. Sychty 43 dalej zwany KOPI Dominik Pawlak.

 1. Dane osobowe w zakresie:
  a) Imienia i nazwiska,
  b) Adresu zamieszkania,
  c) Adresu e-maila,
  d) Nr telefonu kontaktowego
  zostały pozyskane na podstawie złożonego przez Klienta Zamówienia w celu podpisania umowy na wykonanie dzieła, którego przedmiotem są wyroby cukiernicze w postaci tortu okazjonalnego bądź też inne wyroby cukiernicze w zależności od zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w następujących celach:
  a) Zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi tj. wykonania usługi bądź sprzedaży według Zamówienia.
  b) Rozliczenia księgowego i podatkowego współpracy, w szczególności wystawienia faktury na podstawie przepisów rachunkowych oraz podatkowych.
 3. Odbiorcą danych osobowych będą
  a) Firmy świadczące dla „KOPI” usługi księgowo-podatkowe,
  b) Firmy świadczące dla „KOPI” usługi informatyczne oraz obsługę systemów internetowych,
  c) Firmy świadczące dla „KOPI” usługi obsługi prawnej,
  4 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5 Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy z „ KOPI” a także do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych i publicznoprawnych związanych z celami o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu.
  6 Klientowi przysługuje prawo:
  a) Dostępu do swoich danych osobowych,
  b) Żądania poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
  c) Do przenoszenia danych,
  7 W dowolnym momencie Klient ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jednocześnie cofnięcie zgody może oznaczać zakończenie współpracy dotyczącej nabywania towarów.
  8 Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych odbyło się z naruszeniem przepisów.
  9 Podanie danych osobowych jest:
  a) Dobrowolne w zakresie celu o którym mowa w pkt. 2
  b) Wymogiem ustawowym w zakresie celu o którym mowa w pkt. 3 lit. a, b, – Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją nie podania danych będzie niemożliwość współpracy z „KOPI”( z uwagi na niemożliwość rozliczenia transakcji) i anulowanie transakcji.